Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Tổng hợp các bài tập phần Project trang 35 Unit 3 SGK Tiếng Anh 10 mới.

Research a song of Quan Ho singing or a Dangdut song. Think about the following questions.

  • Where did it originate?
  • How long has it been popular?
  • What are its influences?
  • Do you like it?

Present your findings to the class.

Nghiên cứu về một bài hát Quan Họ hoặc nhạc Dangdut. Suy nghĩ về những câu hỏi sau.

  • Nó bắt nguồn từ đâu?
  • Nó phổ biến đã bao lâu rồi?
  • Sự ảnh hưởng của nó là gì?
  • Bạn có thích nó không?

Trình bày kết quả của bạn với cả lớp.