Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Đọc Truyện 123456 - yeupe4ever - Wattpad - Wattpad giáo dục công dân - Khoa Khoa học Chính trị :: Đại học Cần Thơ Lời giới thiệu - Nhà xuất bản Đại học Vinh - Trường Đại học Vinh

Hãy phân tích sự khác nhau giữa đối tượng nghiên cứu giữa Triết học với các môn khoa học cụ thể, cho ví dụ.

Ở các ví dụ sau, ví dụ nào thuộc kiến thức khoa học cụ thể, ví dụ nào thuộc kiến thức triết học? Vì sao?

Dựa vào cơ sở nào để phân chia các hệ thống thế giới quan trong Triết học?

Phân tích các yếu tố duy vật, duy âm về thế giới trong truyện và câu dẫn sau:

Hãy nêu ý kiến của mình về các yếu tố biện chứng, siêu hình về phương pháp luận trong truyện, các câu tục ngữ và thành ngữ sau:

Thế nào là mâu thuẫn? Thế nào là mặt đối lập? Những mặt đối lập có quan hệ với nhau như thế nào mới tạo thành mâu thuẫn? Cho ví dụ?

Thế nào là “thống nhất” giữa các mặt đối lập? Cho ví dụ?

Thế nào là “đấu tranh” giữa các mặt đối lập? Cho ví dụ?

Em hãy nêu một vài kết luận của bản thân qua việc nghiên cứu sự thống nhất và đấu tranh giữa các mặt đối lập của mâu thuẫn.

Hãy lựa chọn phương án trả lời đúng nhất trong các phương án sau đây.