Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

PHẦN MỘT. LỊCH SỬ THẾ GIỚI CẬN ĐẠI (Tiếp theo) - Loigiaihay Phần một: Lịch sử thế giới cận đại (tiếp theo) - Thủ thuật hay Phần 1: Lịch sử thế giới cận đại (tiếp theo). - Thư viện Khoa học VLOS

Căn cứ vào tình hình kinh tế, chính trị, xã hội nước Nhật từ đầu thế kỉ XIX đến trước năm 1868.

Tập trung vào hai sự kiện chính : sự xuất hiện của các công ti độc quyền.

Đến giữa thế kỉ XIX, sau hơn 200 năm thống trị, chế độ Mạc phủ Tô-ku-ga-oa ở Nhật Bản, đứng đầu là Sôgun (Tướng quân).

Chính sách thống trị của Anh được biểu hiện trên các mặt kinh tế, chính trị, xã hội.

Nguyên nhân sâu xa : chính sách thống trị hà khắc của thực dân Anh, nhất là chính sách "chia để trị".

Cuối năm 1885, Đảng Quốc dân Đại hội (gọi tắt là Đảng Quốc đại), chính đảng đầu tiên của của giai cấp tư sản Ấn Độ, được thành lập.

Đường lối lãnh đạo cách mạng, vai trò tập hợp lực lượng.

Qua việc trình bày phạm vi hoạt động, quy mô, mục đích, lực lượng tham gia chứng tỏ tính chất dân tộc.