Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Phân bố dân cư và các loại hình quần cư Phân bố dân cư và các loại hình quần cư - Loigiaihay Bài 3 : Phân bố dân cư và các loại hình quần cư | Học trực tuyến nêu đặc điểm của các loại hình quần cư ở nước ta, hãy nêu những thay đổi của quần cư nông thôn mà em biết., quần cư nông thôn và quần cư thành thị, quan sát bảng 3.2 nêu nhận xét, giải thích vì sao có những nơi đông dân và nơi thưa dân, hãy nêu những thay đổi quần cư mà em biết, phân bố dân cư và các loại hình quần cư và đô thị hóa lớp 10, địa lí 9 bài 4

Dựa vào hình 3.1, hãy trình bày đặc điểm phân bố dân cư của nước ta.

Nêu đặc điểm của các loại hình quần cư ở nước ta.

Quan sát bảng 3.2, nêu nhận xét về sự phân bố dân cư và sự thay đổi mật độ dân số ở các vùng của nước ta.