Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Đường lối lãnh đạo cách mạng, vai trò tập hợp lực lượng.

Đường lối lãnh đạo cách mạng, vai trò tập hợp lực lượng, sự phân hoá của Đảng Quốc đại và ảnh hường của phái cấp tiến do Ti-lắc đứng đầu cho thấy tính cách mạng của phái này cũng như sự phát triển và tính chất quyết liệt của phong trào đấu tranh.