Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Trình bày khái niệm và phân loại động cơ đốt trong.

Động cơ đốt trong gồm những cơ cấu và hệ thống chính nào ?

Hãy nêu các khái niệm : điểm chết, hành trình, thể tích công tác và chu trình làm việc của động cơ đốt trong.

Trình bày nguyên lí làm việc của động cơ xăng 4 kì.

Nêu nguyên lí làm việc của động cơ điêzen 4 kì.

Trình bày nguyên lí làm việc của động cơ xăng 2 kì.

Nêu nguyên lí làm việc của động cơ điêzen 2 kì.