Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Dựa vào các thông tin trên hãy trả lời các câu hỏi sau: Vì sao ADN có tính đặc thù và đa dạng?

Dựa vào các thông tin trên hãy trả lời các câu hỏi sau:
Vì sao ADN có tính đặc thù và đa dạng?

Hướng dẫn trả lời:

Tính đặc thù của ADN do số lượng, thành phần và đặc biệt là trình tự sắp xếp của các nuclêôtit.

Những cách sắp xếp khác nhau của các loại nucleotit tạo nên tính đa dạng của ADN. 

Tính đa dạng và đặc thù của ADN được chi phối chủ yếu do ADN cấu trúc 

theo nguyên tắc đa phân với 4 loại đơn phân: A, T, G, X.