Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Hãy viết biểu thức lôgic cho kết quả true khi tọa độ (x;y) là điểm nằm trong vùng gạch chéo kể cả biên của các hình 9.a và 9.b.


Hãy viết biểu thức lôgic cho kết quả
true khi tọa độ (x;y) là điểm nằm trong vùng gạch chéo kể cả biên của các hình 9.a và 9.b.

Trả lời:

((y<1) or (y >1) and ((y > abs(x)) or (y <abs(x))

Hoặc

(y<1) and (y > abs(x))