Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Cho N và dãy số a1....aN hãy cho biết có bao nhiêu số hạng trong dãy có giá trị bằng 0.

Cho N và dãy số a1....aN hãy cho biết có bao nhiêu số hạng trong dãy có giá trị bằng 0.

Trả lời:

  • Xác định bài toán

- Input: Qãy A gồm N số nguyên a1, a2..., aN ;

- Output: Số số hạng trong dãy A có giá trị bằng 0.

  • Ý tưởng: Tìm kiếm tuần tự được thực hiện một cách tự nhiên. Ta dùng biến đếm k để đếm số số hạng trong dãy A có giá trị bằng 0. Bắt đầu từ i = 7 và mỗi lần tăng i lên 1, ta lần lượt so sánh ai = 0?, nếu ai = 0 thì tăng k lên 1, tiếp tục quá trình cho đến khi i > N thì đưa ra kết quả k và kết thúc.

- Thuật toán

Cách liệt kê

Bước 1.  Nhập N, các số hạng a1, a2..., aN

Bước 2.  i<- k, k<- 0,

Bước 3.  Nếu ai= 0 thì k <- k+1;

Bước 4.  i <- i+1

Bước 5:  Nếu i > N thì đưa ra giá trị k, rồi kết thúc;

Bước 6.  Quay lại bước 3. 

Sơ đồ khối