Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Hãy chuyển các biểu thức trong Pascal dưới đây sang biểu thức toán học tương ứng:

Hãy chuyển các biểu thức trong Pascal dưới đây sang biểu thức toán học tương ứng:

a) a/b*2;                                       

b)a*b*c/2;

a) 1/a*b/c;

d) b/sqrt (a*a+b) ;

Trả lời:

a) 2a/b

b) abc/2

c) b/ac

d) b/(√(a2 + b)