Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Những biểu diễn sau đây không phải là biểu diễn trong Pascal và chỉ rõ lỗi trong từng trường hợp.

Những biểu diễn sau đây không phải là biểu diễn trong Pascal và chỉ rõ lỗi trong từng trường hợp.

Trả lời:

Biểu diễn

Diễn giải

c) 6,23

Dấu phẩy phải thay bằng dẩu chấm (.)

e) A20

Là tên chưa có giá trị

 

Chú ý.

Biểu diễn

Diễn giải

g) 4+6

Là biểu thức hẳng trong Pascal chuẩn cũng được coi là hằng trong Turbo Pascal (TP)

h) ‘C

Sai qui định về hằng xâu: thiếu dấu nháy đơn ở cuối

i) ‘TRUE’

Là hằng xâu nhưng không phải là hằng lôgíc