Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

9*. Nếu lấy mốc thời gian là lúc 5 giờ 15 phút thì sau ít nhất bao lâu kim phút đuổi kịp kim giờ?

9*. Nếu lấy mốc thời gian là lúc 5 giờ 15 phút thì sau ít nhất bao lâu kim phút đuổi kịp kim giờ?

Trả lời:

Khi kim giớ đi 1/12 vòng tròn thì kim phút đi hết 1 vòng tròn tương ứng 60pphút. 
Như vậy hiệu của 2 vận tốc: 1 - 1/12 = 11/12 vòng tròn. 
Khi đồng hồ hiện 5g15' thì kim giờ cách móc thứ 5 là 1/4 x 1/12 = 1/48 vòng tròn. 
Khoảng cách giữa kim phút cách kim giờ là (2/12) + (1/48) = 9/48 vòng tròn. 
Thời gian để kim phút đuổi kịp kim giờ:

(9/48 : 11/12) x 60 = 2p3/11 = 12phút16giây