Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Bài 8. Agon tách ra từ không khí là hỗn hợp ba đồng vị

Bài 8. Agon tách ra từ không khí là hỗn hợp ba đồng vị : 99,6% 40Ar; 0,063% 38Ar; 0,337% 36Ar. Tính thể tích của 10g Ar ở điều kiện tiêu chuẩn.

Lời giải:

\( \overline{M_{Ar}}= \frac{40.99,6+0,063.38+0,337.36}{100}\) = 39,985.

22,4 lít Ar ở đktc có khối lượng 39,985 g

    x lít Ar ở đktc có khối lượng 10 g

=> x= 5,602 lít

a