Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Bài 8: Nhiễm sắc thể - loigiaihay Bài 8: Nhiễm sắc thể - Để Học Tốt Bài 8. Nhiễm sắc thể | Học trực tuyến - Hoc24 sinh học 9 bài 9, giải bài tập sinh học 9 bài nhiễm sắc thể, giải bài tập sinh 9 bài 9, bài tập nhiễm sắc thể sinh 10, sinh học 9 bài 8 nhiễm sắc thể violet, giải vở bài tập sinh học 9, các dạng bài tập về nhiễm sắc thể sinh 9, sinh học 9 bài 10

Trong tế bào sinh dưỡng (tế bào xôma), nhiễm sắc thể (NST) tồn tại thành từng cặp tương đồng (giống nhau vể hình thái, kích thước). Trong cặp NST tương đồng, một NST có nguồn gốc từ bố, một NST có nguồn gốc từ mẹ.

NST là cấu trúc mang gen có bán chất là ADN, chính nhờ sự tự sao của ADN đưa (lén sự tụ nhăn đồi của NST, nhờ đó các gen quy định tính trạng được di truyền qua các thế hệ tế bào và có tỉ lệ)

Cấu trúc nhiễm sắc thể. Cấu trúc hiển vi của NST thường được mô tả khi nó có dạng đặc trưng ờ kì giữa hình 8.4 và 8.5)

Câu 1: Nghiên cứu bảng 8 và cho biêt sô lượng NST trong bộ lưỡng bội co phản ảnh trình độ tiến hóa của loài hay không? Câu 2: Quan sát hình 8.2 và mô tả bộ NST của ruồi giám về số lượng và hình dạng.

Quan sát hình 8.5 và cho biết hình 1 và 2 chỉ những thành phần cấu trúc nào của NST

Nêu ví dụ về tính đặc trưng của bộ NST của mỗi loài sinh vật. Phân biệt bộ NST lưỡng bội và NST đơn bội.

Cấu trúc điển hình cùa NST được biểu hiện rõ nhất ở kí nào của nguyên phân? Mô tả cấu trúc đó.