Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

7. Một ô tô A chạy đều trên một đường thẳng với vận tốc 40 km/h. Một ô tô B đuổi

7. Một ô tô A chạy đều trên một đường thẳng với vận tốc 40 km/h. Một ô tô B đuổi theo ô tô A với vận tốc 60km/h. Xác định vận tốc của ô tô B đối với ô tô A và của ô tô A đối với ô tô B.

Trả lời:

Chọn chiều dương là chiều chuyển động của hai xe.

Gọi \( \underset{v_{AD}}{\rightarrow}\): Vận tốc xe A đối với đất.

     \( \underset{v_{BD}}{\rightarrow}\): Vận tốc xe B đối với đất.

     \( \underset{v_{BA}}{\rightarrow}\): Vận tốc xe B đối với xe A.

Vận tốc xe B đối với xe A:

Theo định lí cộng vận tốc: \( \underset{v_{BA}}{\rightarrow}\) = \( \underset{v_{BD}}{\rightarrow}\) + \( \underset{v_{AD}}{\rightarrow}\)

Do hai xe chuyển động cùng chiều (vBD > vAD).

=> vBD = 60 - 40 = 20 km/h

. Vận tốc xe A đối với xe B: (tương tự trên)

Ta có \( \underset{v_{AB}}{\rightarrow}\) = \( \underset{v_{AD}}{\rightarrow}\) + \( \underset{v_{DB}}{\rightarrow}\) 

Do hai xe chuyển động cùng chiều (vBD > vAD).

=> vAB = 60 - 40 = 20 km/h