Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Cho 15,5 gam natri oxit...

5. Cho 15,5 gam natri oxit Na2O tác dụng với nước, thu được 0,5 lít dung dịch bazơ.

a) Viết phương trình hóa học và tính nồng độ mol của dung dịch bazơ thu được.

b) Tính thể tích dung dịch H2SO4 20% có khối lượng riêng 1,14 g/ml cần dùng để trung hòa dung dịch bazơ nói trên.

Lời giải.

Số mol Na2O = 15,5:62 = 0,25 mol

a) Khi cho Na2O xảy ra phản ứng, tạo thành phản ứng dung dịch có chất tan là NaOH.

                            Na2O + H2O → 2NaOH

Phản ứng:              0,25   →              0,05 (mol)

500 ml = \(\frac{500}{1000}\) = 0,5 lít; CM, NaOH = \(\frac{0,5}{0,5}\) = 1M.

b) Phương trình phản ứng trung hòa dung dịch:

                        2NaOH + H2SO4 → Na2SO4 + 2H2O

Phản ứng:          0, 5 →   0,25           0,25 (mol)

mH2SO4 = 0,25x98 = 24,5 g

mdd H2SO4 = \(\frac{24,5x100}{20}\) = 122,5 g

mdd, ml = \(\frac{m_{dd,g}}{D_{g/ml}}\) = \(\frac{122,5}{1,14}\) ≈ 107,5 ml