Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Khi thủy phân a gam một este X thu được 0,92 gam glixerol...

5. Khi thủy phân a gam một este X thu được 0,92 gam glixerol, 3,02 gam natri linoleat C17H33COONa.

Tính giá trị của a, m. Viết công thức cấu tạo có thể có của X.

Hướng dẫn giải.

\(n_{C_{3}H_{5}(OH)_{3}}=0,01\) (mol) ; \(n_{C_{17}H_{31}COONa}=\frac{3,02}{302}=0,01\) (mol).

\(n_{C_{17}H_{33}COONa}=0,02\) (mol) => m = 0,02.304 = 6,08 (gam).

X là C17H31COOC3H5(C17H33COO)2 ; nX = nglixerol = 0,01 mol

=> a = 0,01.882 = 8,82 (gam).