Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Viết các phương trình phân tử và ion rút gọn của các phản ứng (nếu có) xảy ra trong dung dịch giữa các cặp chất sau :

Bài 4. Viết các phương trình phân tử và ion rút gọn của các phản ứng (nếu có) xảy ra trong dung dịch giữa các cặp chất sau :

a) Na2CO3 + Ca(NO3)2

b) FeSO4 + NaOH (loãng)

c) NaHCO3 + HCI

d) NaHCO3+ NaOH

e) K2CO3+ NaCI

g) Pb(OH)2 (r) + HNO3

h) Pb(OH)2 (r) + NaOH

i) CuSO4 + Na2S

Hướng dẫn giải:

Phương trình ion rút gọn :

a) Ca2+ + CO32- → CaCO3

b) Fe2+ + 2OH- → Fe(OH)2

c) HCO3- + H+ → CO2 ↑ + H2O

d) HCO3- + OH-  → H2O   + CO32-

e) Không có phương trình ion rút gọn.

g) Pb(OH)2(r) + 2H+  → Pb2+ +  2H2O

h) H2PbO2(r) + 2OH- → PbO22- +     2H2O

i)  Cu2+ + S2- → CuS↓.