Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Cho hàm số y = f(x) = 1 – 8x. Khẳng định nào sau đây là đúng:

Cho hàm số y = f(x) = 1 – 8x. Khẳng định nào sau đây là đúng:

a) f(-1) = 9?                    \(f\left( {{1 \over 2}} \right) =  - 3?\)                     f(3) = 25

Hướng dẫn làm bài:

Hàm số y = f(x) = 1 – 8x

a) f(-1) = 1 - 8.(-1) = 1 + 8 => Khẳng định f(-1) = 9 đúng

b) \(f\left( {{1 \over 2}} \right) = 1 - 8.{1 \over 2} = 1 - 4 =  - 3\)

=> Khẳng định \(f\left( {{1 \over 2}} \right) =  - 3\) đúng

c) f(3) = 1 - 8. 3 = 1 - 24 = -23 => Khẳng định f(3) = 25 sai