Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Dẫn từ từ 1,568 lít khí CO2...

3. Dẫn từ từ 1,568 lít khí CO2 (đktc) vào một dung dịch có hòa tan 6,4 gam NaOH, sản phẩm là muối Na2CO3.

a) Chất nào đã lấy dư và dư là bao nhiêu (lít hoặc gam)?

b) Hãy xác định khối lượng muối thu được sau phản ứng.

Lời gải.

Số mol: nCO2 = \(\frac{1,568}{22,4}\) = 0,07 mol; nNaOH = \(\frac{6,4}{40}\) = 0,16 mol

Phương trình hóa học:

                        2NaOH + CO2 → Na2CO3 + H2O

Lúc ban đầu:      0,07       0,16           0                     (mol)     

Phản ứng:          0,07  →  0,14         0,07

Sau phản ứng:     0          0,02        0,07

a)Chất còn dư là NaOH và dư: 0,02x40 = 0,8 g

b)Khối lượng muối Na2CO3 tạo thành là: 0,07x106 = 7,42 g.