Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Bài 25. Cho hàm số

Bài 25. Cho hàm số y = f(x) = 3x2 + 1. Tính: f(\( \frac{1}{2}\)), f(1); f(3).

Hướng dẫn giải:

Ta có y = f(x) = 3x2 + 1. Do đó

f(\( \frac{1}{2}\)) = 3.\( (\frac{1}{2})^{2}\) + 1 = \( \frac{3}{4}\) + 1 = \( \frac{7}{4}\)

f(1) = 3.12 + 1 = 3.1 + 1 = 3 + 1 = 4

f(3) = 3.32 + 1 = 3.9 + 1 = 27 + 1 = 28.