Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Tìm câu sai trong các câu sau đây

2. Tìm câu sai trong các câu sau đây;

A. Nước đá thuộc loại tinh thể phân tử.

B. Trong tinh thể phân tử, lực liên kết yếu giữa các phân tử là liên kết cộng hóa trị.

C. Trong tinh thể phân tử, lực liên kết giữa các phân tử là liên kết yếu

D. Tinh thể iot là tinh thể phân tử.

Hướng dẫn:

Đáp án B

a