Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Căn cứ vào bảng số liệu dưới đây, hãy vẽ biểu đồ cột thể hiện cơ cấu giá trị sản xuất ngành chăn nuôi.

2.  Căn cứ vào bảng số liệu dưới đây, hãy vẽ biểu đồ cột thể hiện cơ cấu giá trị sản xuất ngành chăn nuôi.

Bảng 8.4. Cơ cấu giá trị sản xuất ngành chăn nuôi (%)

Trả lời.

+ Vẽ biểu đồ cơ cấu giá trị sản xuất ngành chăn nuôi năm 1990 và năm 2002 (Đơn vị: %).