Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Cho AK và BM là hai trung tuyến của tam giác ABC

Bài 2. Cho AK và BM là hai trung tuyến của tam giác ABC. Hãy phân tích các vectơ , theo hai vectơ sau  = .

Hướng dẫn giải:

Gọi G là giao điểm của AK, BM thì G là trọng tâm của tam giác.

Ta có    =     =>  = 

             = - = -  = -

Theo quy tắc 3 điểm đối với tổng vec tơ:

+  =>  =  = ().

AK là trung tuyến thuộc cạnh BC nên

 = 2    =>  += 2

Từ đây ta có  = +  =>  = - - .

BM là trung tuyến thuộc đỉnh B nên

 = 2         => -  + = 2

                                            =>  =  + .