Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Dựa trên hình 6.2, hãy xác định các vùng kinh tế trọng điểm.

1. Dựa trên hình 6.2, hãy xác định các vùng kinh tế trọng điểm.

Trả lời.

Học sinh tự trả lời.