Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Viết công thức cấu tạo,

Viết công thức cấu tạo, gọi tên các dẫn xuất halogen có công thức phân tử C4H9Cl; các ancol mạch hở có công thức phân tử C4H10O, C4H8O.

Hướng dẫn giải:

Công thức cấu tạo và gọi tên các chất đồng phân:

-          C4H9Cl

CH3CH2CH2CH2Cl : 1-clobutan (butyl clorua)

 : 2-clobutan (sec- butyl clorua)

 : isobutyl clorua (1-clo-2-metyl propan)

 : tert- butyl clorua (2-clo-2-metyl propan)

-          Ancol C4H10O

CH3CH2CH2CH2OH: Butan-1-ol

 : butan- 2-ol (ancol sec- butylic )

: 2-metylpropan -1-ol

 : 2metyl propan -2-ol

-          Ancol C4H8O

CH2=CH-CH2-CH2OH                CH3- CH = CH – CH2OH

But-3-en-1-ol                            but-2-en-1-ol

 : but-3-en-2-ol 

: 2-metyl pro-3-en-1-ol