Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Quan sát hình 19.1 (SGK trang 66), đọc tên và nêu vị trí của các dãy núi, sơn nguyên, đồng bằng lớn trên các châu lục.

Quan sát hình 19.3, 19.4 và 19.5, cho biết nội lực còn tạo ra hiện tượng gì?

Quan sát các ảnh dưới đây. mô tả hình dạng địa hình trong ảnh và cho biết chúng được hình thành do các tác động nào của ngoại lực?

Quan sát các hình 19.1 (SGK trang 66), 19.2 (SGK trang 67) và dựa vào kiến thức đã học, cho biết các dãy núi cao...

Chọn trong sách giáo khoa Địa tí 8 ba cảnh quan tự nhiên thể hiện các dạng địa hình khác nhau...

Sử dụng lược đồ hình 19.1 (SGK trang 66) và kiến thức đã học, hãy tìm thêm hai ví dụ cho mỗi dạng địa hình.

Nêu một số ví dụ về cảnh quan tự nhiên của Việt Nam ...

Quan sát hình 20.1 (SGK trang 70), cho biết mỗi châu lục có những đới khí hậu nào?

Nêu đặc điểm của ba đới khí hậu: nhiệt đới, ôn đới, hàn đới.

Phân tích nhiệt độ, lượng mưa của bốn biểu đồ (SGK trang 71), cho biết kiểu khí hậu, đới khí hậu thể hiện ở từng biểu đồ.