Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Task 1: Read about the advantages and disadvantages of television below. (Đọc những lợi ích và bất lợi của truyền hình dưới đây.)

D. WRITING (Viết)
Writing about advantages ans disadvantages of television. (Viết về những lợi ích và bất lợi của truyền hình).

Task 1: Read about the advantages and disadvantages of television below. (Đọc những lợi ích và bất lợi của  truyền hình dưới đây.)

Lợi ích của truyền hình                                       Bất lơi của truyện hình
-Truyền hình giúp chúng ta học hỏi nhiều hơn      - Truyền hình có thể làm chúng ta thụ động.     về thế giới và thấy nhiều điều mới.                    Chúng ta không phải suy nghĩ, do đó não                                                                               chúng ta trở nên lười biếng.
-Truyền hình cỏ thể làm cho các sự việc có thể    - Nó khích lệ chúng ta mua những vật chứng   nhớ được vì nó trình bày thông tin với phương        không cần                                                  cách hữu hiệu.
-Nó giúp chúng ta giái trí. Xem truyền hình là       -Nó cướp đi thời gian của những hoạt động      cách thư giãn thú vi.                                           khác như trò chơi đọc sách.

-Nó phát triển tính phổ biến của thể thao và trò     -Một số chương trình truyền hình có thể làm  chơi                                                                     cho chúng ta trở nên bạo lực
-Nó làm cho chúng ta ý thức được trách nhiệm        -Truyền hình can thiệp vào đời sông gia   toàn cầu của chúng ta.                                           đình và giao tiếp.

Task 2. Work in pairs . Discuss the advantages and disadvantages of the mass media, and write them down in the columns below. (Làm việc từng đôi Thảo luận những lợi ích và bất lợi của những phương tiện truyền thông đại chúng và ghi vào những cột dưới đây.)

                        Advantages                                               Disadvantages
Radio                -It makes people happy                             -It makes people lazy                                         -It makes life easier and enjoyable                                                                                   -It broadens people's knowledge                                                                                       -It has great influence on people's                                                                                       ways of thinking àn behaviour                                                              Newspapers    -It can bring all types of information,                                                                                   home or foreign, to people at any time                                                                              -People can share opinion/ experience or                                                                              knowledge                                                                                                                  -It can enlarge people's understanding                                                                               and knowledge                                                                                                                -It has influence on the way people think                                                                              and live                                                                                                 The Internet     -It provides quick access to information       -It costs money and time                                  and entertainment                                      -It interrupts people's                                                                                                       conversations                                                  -It enlarges people's knowledge and             -It makes people negative                                 understanding                                                                                                                -People can share opinion/ experience          -It harms people's eyes                                   /knowledge together                                                                                                         -It makes life easier and enjoyable                                                                                   -It makes people happy and comfortable

Task3: Write a paragraph about the advantages and disadvantages of one of the mass media discussed in Task 2. (Viết một đoạn văn về lợi ích và bất lợi của một trong những phương tiện truyền thông đại chúng được bàn đến ở Bài tập 2.)

        In our modern society, newspapers play a vital role in our daily life. Newspapers bring us a lot of conveniences including their usefulness and importance.
        Newspapers is the main source of detailed information about what is going on around us and in the world. They also broaden our knowledge, they help us to learn about other countries and peoples. They help us daily in shopping through announcements and advertisements in markets. Moreover, newspapers can also entertain us with stories, comics. ...etc... And another importance of newspapers in free countries is they serve not only as a means of prompting understanding between peoples in the world but also of protecting people from being oppressed.
            In general, however, newspapers should he read with caution, for its capacity to do harm is great, that is they exert a profound influence on the minds of their readers.