Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Writing about people’s background. (Viết về lai lịch của người). Task 2: Work in pairs. Ask vour partner for the information about his / her parent and complete the form. (Làm việc từng đồi. Hỏi bạn cùng học với em những thông tin về cha/mẹ cùa anh/chị ấy và điền mẫu đơn.)

D.WRITING (Viết)
Writing about people’s background. (Viết về lai lịch của người)

Task 1: Read Mr Brown's c.v. (curriculum vitac) - a form Willi details about  somebody’s past education and jobs). ( Đọc bản lý lịch của ông Brown (bản lý lịch - mẫu đơn với những chi tiết về việc học vấn và việc làm của một người nào đó.)
Tên : David Brown Ôna / Bà
Ngày sanh : 12 / 11 / 69                                                                                               Nơi sanh : Boston Học vấn
Trường theo học : Kensington High School Kỳ thi đã đậu Anh văn. Pháp văn, Toán Việc làm trước đây:
Việc làm Bắt đầu từ đến
Hướng dẫn viên du lịch 6/ 1991 12/ 1998
Điên thoai viên khách sạn 3/1999 5/2002
Sở thích: nhạc và khiêu vũ

And now write a paragraph about Mr Brown, usng the cues below. (Và bây giờ viết một đoạn văn về ông Brown, dùng những từ gợi ý bên dưới.)
Mr Brown was born on November 12th 1969 in Boston. He went to Kensington High School and passed exams in English. French and Maths. He worked in a travel agency as a tourist guide from June 1991 t0 December 1998. And from March 1999 to May 2002, he worked as a hotel telephonist. He likes music and dancing.

Task 2: Work in pairs. Ask vour partner for the information about his / her parent and complete the form. (Làm việc từng đồi. Hỏi bạn cùng học với em những thông tin về cha/mẹ cùa anh/chị ấy và điền mẫu đơn.)

You : Minh, can I ask you some questions about your father?
Minh : Yes, of course.
You : Do you mind telling me his name?
Minh : No problem. His name’s Le Van Viet.
You : When and where was your father born?
Minh : He was born in Thap Muoi, Dong Thap in 1963.
You : Where did he go to school?
Minh : He went to the local primary school.
You : Did he complete his secondary education?
Minh : No. He only completed primary education..
You : What does your father do now?
Minh : He’s a worker.
You : Where does he work?
Minh : He’s working in a textile factory (nhà máy dệt).                                                    You : What does he work there exacily?
Minh : He’s in the packing section (bộ phận đỏng gói).                                                    You : How long has he been working there?
Minh : For about ten years.
You : What job did he do before this one?
Minh : No. He has just only this one.
You : What's his interest?
Minh : He likes watching football.
You : Thanks a lot for your information.
Minh : That's OK.
Name : Le Van Viet Mr / Ms
Date of birlh : 1963
Place of birth : Thap Muoi, Dong Thap
Education
School attended: local primary school                                                                   Exams passed :  primary education

Job Date from Date to
worker 1996 2006

Interests: watching football

Task 3: Write a paragraph about your partner’s parent. Then ask him/her to read the paragraph and check whether the information is correct. (Viết một đoạn văn về cha / mẹ của bạn cùng học của em. Sau đó yêu cầu anh chị ấy đọc và kiểm xem thông tin đúng không.)

My classmate’s father’s name is Le Van Viet. He was born in Thap Muoi, Dong Thap provinve in 1963. He only completed his primary education in the local school. Now he’s a worker in a textile factory. He’s been working there since 1996. He does the work of packing all products. He likes watching football.
You : Minh, please read and check whether the information I've written I w n righi or not.
Minh : It’s OK.