Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Biểu đồ bên phải trình bày một số thông tin về những chuyến đến của khách thăm Việt Nam từ Mỹ, Pháp và Úc trong năm 2001 và 2002

D.WRITING (Viết)
Describing a chart (Mô tả biểu đồ)
Task 1: The chart on the right presents some information about visitor arrivals in Vietnam from the USA. France and Australia in 2001 and 2002. Study the chart and answer the questions that follow.(Biểu đồ bên phải trình bày một số thông tin về những chuyến đến của khách thăm Việt Nam từ Mỹ, Pháp và Úc trong năm 2001 và 2002. Nghiên cứu biếu đó và sau đó trả lời câu hỏi.)
1.The USA
2.99.700 French visitors arrived in Vietnam in 2001.
3.It is Australia.
4.No, it isn't.
5.It is France.
6.The number of American visitors to Vietnam in 2002 increased by 29.497 people in comparison with that in 2001.
Task 2: Based on the answers to the questions above, write a description of the chart provided in Task 1. (Căn cứ vào những câu trả lời trên, viết bài mô tả biểu đồ được cung cấp ở Bài tập 1.)

          The chart shows the number of visitor arrivals to Vielnam from the USA. France and Australia in 2001 and 2002. The statistics were provided by Vietnam National Administration of Tourism. It is clear that the number of visitors to Vietnam from the USA, France and Australia in 2002 is higher than that in 2001. According to the chart, the USA has the highest number of visitors. France comes to the second and Australia has a little fewer visitors than France although the number of Australian visitors to Vietnam in 2002 increased.