Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Last weekend, class 11A2 went to Ba Vi for a camping holiday. Below are some of their activities during their two-day holiday. Match them with the correct pictures.

WRITING

Task 1. Last weekend, class 11A2 went to Ba Vi for a camping holiday. Below are some of their activities during their two-day holiday. Match them with the correct pictures. (Cuối tuần trước, lớp 11A2 có một kì nghỉ cắm trại Ba Vì. Dưới đây là một số hoạt động của họ trong kì nghỉ hai ngày của họ. Ghép chúng với hình đúng.)

1. g                2. a              3. b                      4. c

5.f           6. d                7. h            8. I               9. e

Task 2. Imagine you are one of the students in class 11A2. Write a passage about your class's camping holiday, using, the information in Task 1 (Hãy tưởng tượng bạn là một trong những học sinh trong lớp 11A2. Viết một đoạn văn về kì nghỉ cắm trại của lớp, bằng cách sử dụng các thông tin trong Task 1.)