Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Complete the story. Use the verbs in the box. Hãy hoàn thành câu chuyện sau, dùng động từ cho trong khung.

WRITE

1. Complete the story. Use the verbs in the box.

burned         escaped      went         was                    appeared

left               lit               tied          was grazing          said

How the tiger got his stripes

One day, as a farmer was in his field and his buffalo (0) was grazing nearby, a tiger (1) ___________ . The tiger wanted to know why the strong buffalo was the servant and die small man (2) ____________ the master. The farmer (3)_______ he had something called wisdom, but he (4) __________ it at home that day. He (5)____________ to get the wisdom, but before that he (6) ________ the tiger to a tree with a rope because he didn’t want it to eat the buffalo. When he returned, the farmer brought some straw with him. He said it was his wisdom. He (7) ___________ the straw and the fire (8) _______ the tiger. The tiger (9)________ , but it still has black stripes from the bums today.

===> 1. Hãy hoàn thành câu chuyện sau, dùng động từ cho trong khung.

1. appeared

2. was

3. said

4. left

5. went

6. tied

7. lit

8. burned

9. escaped

Dịch

Vì sao hồ có vằn

Một ngày nọ, khi một nông dâtì đang ở trên đồng và con trâu cùa ông gặm cỏ gần đó thì một con hố xuất hiện. Con hổ muốn biết tại sao con trâu to khoẻ thế mà lại làm đầy tớ, trong lúc người đàn ông bé nhỏ kia lại làm ông chù. Ngườì nông dân nói ông có trí khôn nhưng hôm đó ông đã để quên nỏ ờ nhà. Ông đi lấy trí khôn về, nhưng trước khi đi ông lấy dây thừng trói con hổ vào một gốc cây vì ông không muốn con hổ ăn con trâu của ông. Khi quay trớ lại, người nông dân mang theo một ít rơm. Ông nói đó là trí khôn cùa mình. Ông châm lửa làm cháy con hổ. Con hổ trốn thoát, nhưng nỏ vẫn mang những vằn đen do những vết cháy ẩy cho đến bây giờ.

2. Now imagine you are the man. Use the Words to write the story. Start like this:

One day as I was in the field and ........

One day/ I/ field

buffalo/ graze/ tiger/ come

It/ ask/ why/ strong buffalo/ my servant/ and I/ its master

I/ tell/ tiger/ I/ have/ wisdom

tiger/ want/ see/ it

I/ tell/ it/ I/ leave/ wisdom/ home

then I/ tie/ tiger/ tree/ rope/ I/ didn't/ want/ eat/ buffalo

I/ go/ get/ straw/ and/ burn/ tiger

tiger/ escape/ still have/ black stripes

===> 2. Bây giờ em hãy tưởng tượng em là ngưòi đàn ông ấy. Em hãy dùng những từ gợi ý sau để viết thành câu chuvện, bắt đầu như thế này:

One day as I was in the field and....

*  Câu chuyện gợi ý:

One day as I was in the field and my buffalo was grazing nearby, a tiger came. It asked why the strong buffalo was my servant and why I was its master. I told the tiger that I had something called wisdom. The tiger wanted to see it, but I told it I left my wisdom at home that day. Then I tied the tiger 10 a tree with a rope because I didn't want it to eat my buffalo. I went to get some straw which I said was my wisdom and burned the tiger. The tiger escaped, but it still has black stripes from the bums today.