Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

1. Complete the postcard Mrs. Quyen sent from the USA.

1. Complete the postcard Mrs. Quyen sent from the USA.

Dear Sally,

We are having a wonderful time (1)______ the USA. The (2)_______ are

friendly and the (3)_______ has been warm and sunny.

In San Francisco, I (4)________ my friend, Sandra Smith and (5)_______

family. It was (6)________ to see them.

I (7)________ lots of souvenirs (8)_______ the children. Thanh is always

complaining about the (9)_________ of my suitcase.

See you (10)__________ .

Love,

Quyen

  1. Hãy hoàn thành những tấm bưu ảnh bà Quyên gửi từ Mỹ về.

Dear Sally,

We are having a wonderful time (1) in the USA. The (2) people are friendly and the (3) weather has been warm and sunnv.

In San Francisco. I (4) visited my friend. Sandra Smith and (5) her family. It vas (6) lovely/ nice to see them.

I (7) bought lots of souvenirs (8) for the children. Thanh is always compIaining about the (9) heaviness of my suitcase.

See you (10) soon.

Love,

Quyen

2. Imagine you are a tourist on vacation in a certain place/city in Viet Nam. Write a postcard to a friend about your trip. You need to cover the information about:

-  place: name of the place you visit.

-  how you feel about the people: friendly, hospitable, helpful, etc.

-  what the weather is like: warm, cold, windy, sunny, etc.

-  who you meet/see: old friends, teachers, neighbors, relatives, etc.

-  what you see: museums, libraries, parks, zoos. etc.

- what you buy: souvenirs, books, photos, postcards, etc.

===> 2. Hãy tưởng tượng em là một khách du lịch đến thăm một noi nào đó của Việt Nam. Hãy viết một tấm bưu ảnh gửi cho bạn em kề về chuyến đi của em. Em cần đề cập đến những thông tin về:

-        nơi chốn: tên nơi em đến thăm

-        cảm nhận của em về con người: thân thiện, hiếu khách, sẵn sàng giúp đỡ... thời tiết như thế nào: ấm. gió, nắng...

-        những người em gặp: bạn cũ, thầy cô giáo, hàng xóm. bà con họ hàng...

-        nơi em đi thăm: viện bảo tảng, thư viện, công viên, sở thú...

-        những thứ em mua: sách, tranh ảnh, bưu ảnh...

Dear Jane.

I'm having a really good time in Ha Noi, the capital of Viet Nam. The people are hospitable and helpful and the weather has been wonderful: cool and sunny.

In Ha Noi, I visited some of my old friends, Tom and Sally. It was very nice to see them. We visited The History Museum and some art galleries in Hang Bai street and had lunch together at a vegetarian restaurant.

I boutgh a lot of soirvenirs and postcards for you and other friends.

See you soon.

With love,

Mary