Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Thuận lợi: đất nước được độc lập, thống nhất.

-Thuận lợi: đất nước được độc lập, thống nhất, Bắc Nam sum họp một nhà.

-Khó khăn: đất nước bị chiến tranh tàn phá, những di sản của chế độ cũ còn tồn tại, đi lên xây dựng CNXH không qua giai đoạn phát triển tư bản chủ nghĩa nên cơ sở vật chất còn nghèo nàn, lạc hậu…