Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Viết bài làm văn số 5: Nghị luận văn học - Ngữ văn 12, tập 1 Bài viết số 5 lớp 11 Bài hay - Viết bài tập làm văn số 5 .Viết bài làm văn số 5: Nghị luận văn học - VietJack bài viết số 5 lớp 12 vợ chồng a phủ, bài viết số 5 lớp 11, bài viết số 5 lớp 12 nghị luận văn học, đề kiểm tra bài viết số 5 lớp 12, bài viết số 5 ngữ văn 12, bài viết vợ chồng a phủ, buy - phông nhà văn pháp nổi tiếng có viết, bài viết số 4 lớp 12

Một trong những bức thư luận bàn về văn chương, Nguyễn Văn Siêu có viết: "Văn chương [...] có loại đáng thờ, có loại không đáng thờ. Loại không đáng thờ là loại chỉ chuyên chú ở văn chương.