Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Việc chính quyền đô hộ mở một số trường học ở nước ta nhằm mục đích gì?

Việc chính quyền đô hộ mở một số trường học ở nước ta nhằm : đồng hoá dân ta về mọi mặt, vĩnh viễn xâm chiếm nước ta.