Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Nhà Tùy lại yêu cầu Lý Phật Tử sang chầu

Nhà Tùy lại yêu cầu Lý Phật Tử sang chầu vì muốn lập lại chế độ đô hộ nước ta như trước. Lý Phật Tử biết ám mưu đó, không chịu khuất phục.