Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Unit 9 : Undersea World - loigiaihay Reading unit 9 trang 94 sgk tiếng anh 10 - loigiaihay Unit 9: Undersea World (Thế Giới Đại Dương) unit 9 lop 10 writing, unit 9 lop 10 language focus, unit 9 lop 10 speaking, unit 9 undersea world reading, unit 9 lớp 10 reading, unit 9 undersea world listening, unit 9 lop 10 listening, unit 9 lop 10 writing task 2

SHOULD: là khiếm trợ động từ, được dùng: 1. diễn tả lời khuyên. 2.Từ hỏi + should: yêu cầu cho một lời khuyên.

Câu điều kiện loại 2 được dùng diễn tả điều kiện không thật, hay giả sử trái với thực tế ở hiện tại. (present unreal or eonirary- to fact condition).

Work with a partner. Look at map and give the Vietnamese names for the (Bans on the map. (Làm việc với một bạn cùng học. Nhìn bản đồ và viết tên những đại dương trên bản đồ bằng tiếng Việt.)

Task 3: Report to the class what your group has discussed.(Tường thuật cho lớp những gì nhóm của em đã thảo luận.)

BEFORE YOU LISTEN;WHILE YOU LISTEN;AFTER YOU LISTEN