Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Unit 8: The story of my village - loigiaihay Reading unit 8 trang 82 sgk tiếng anh 10 - loigiaihay Unit 8: The story of my village - Reading - Để Học Tốt unit 8 lop 10 writing, soạn tiếng anh lớp 10 unit 8 speaking, unit 8 lop 10 speaking, unit 8 the story of my village language focus, unit 8 lop 10 language focus, unit 8 the story of my village speaking, unit 8 lop 10 listening, unit 8 lop 10 test yourself c

REPORTED SPEECH: Statements (Lời tường thuật / lời nói gián tiếp/ Câu phát biểu)

1. Form (Dạng);2. Use (Cách dùng) Câu điều kiện loại I :diễn tả điều kiện có thế thật hoặc xảy ra ở tương lai.

Task 3: Your house is A on the map. Write a letter to Jim, telling him the way to our house from Roston Railway Station. (Nhà bạn ở A trên bản đồ. Viết một lá thơ cho Jim. chỉ anh ấy đường đến nhà bạn từ nhà ga Roston.)

Work in pairs. Look at the picture. Discuss the questions. (Làm việc từng đôi. Nhìn hình và thảo luận câu hỏi.)

Task 2: The villagers arc discussing their plans. Read and practise the conversation in croups of three. (Dân làng đang thảo luận những kế hoạch của họ. Đọc và thực hành bài đối thoại then từng nhóm ba người.)

Task 1: Decide if the following statements are true (T) or false (F) according to the talk. (Theo chuyện kể, quyết định những câu nói sau đây đúng (T) hay sai (F.)

Read the passage, and then answer the questions that follow. (Đọc đoạn văn, và sau đó trả lời câu hỏi kèm theo.).