Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Unit 7: The mass media - loigiaihay Reading unit 7 trang 74 sgk tiếng anh 10 - loigiaihay Unit 7: The Mass Media (Phương Tiện Truyền Thông Đại Chúng) unit 7 lop 10 writing, unit 7 the mass media writing, unit 7 lop 10 speaking, unit 7 lop 10 reading, unit 7 lop 10 listening, unit 7 lop 10 cultural diversity, unit 7 lop 10 language focus, unit 8 lop 10

Task 1: The words in A appear in the reading passage. Match them with their definitions in B. (Những từ ở A xuất hiện ớ bài đọc. Ghép chúng với định nghĩa ở B.)

Task 1: Work in pairs. Which of the following are the types of the mass media? Pill a tick ( / ) ncl to the words .(Làm việc từng đôi. Hình thái nào trong những hình thái sau đây là phương tiện truyền thông đại chúng? Ghi dấu (/) kế bên các từ.)

Task 3: Listen again and answer the following questions. (Nghe lại và trả lời các câu hỏi sau.)

Task 1: Read about the advantages and disadvantages of television below. (Đọc những lợi ích và bất lợi của truyền hình dưới đây.)