Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Unit 6 : Future Jobs - Việc Làm Tương Lai - Loigiaihay Unit 6 : Future Jobs - Speaking - Để Học Tốt Unit 6 : Future Jobs - Listening - Để Học Tốt test yourself b unit 6 lop 12, test yourself b english 12, unit 6 future jobs writing, unit 6 lop 12 language focus, unit 6 lop 12 speaking, language focus unit 10 lop 12

A. Từ giới thiệu (Introductory words): Mệnh đề tính từ / quan hệ được giới thiệu bởi. B. Kinds of Adjective clauses: Có HAI loại mệnh đề tính từ:

Work in groups. Tick (✓) the factors that you think would help you succeed in a job interview.

Work in pairs. Match a job in A with at least two description in B. (Làm việc từng đôi. Ghép một việc làm ở A với ít nhất hai sự mô tả ở B.)

Below are the most popular jobs in the US. Work in pairs and answer the question : Which is the most popular job in Vietnam?

Task 1: Work in pairs. Read the following advertisement and fill in the notes. (Làm việc từng đôi. Đọc bài quảng cáo sau và điền vào những điểm ghi chú.)

Pronunciation: Weak and strong forms of some conjunctions and prepositions

Listen to the passage about children education and complete the following sentences. (Nghe đoạn văn về giáo dục thiếu nhì và điền những câu sau.)