Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Unit 6: An Excursion - loigiaihay Reading unit 6 trang 62 sgk tiếng anh 10 - loigiaihay Writing Unit 6 Lớp 10 unit 6 lop 10 writing, unit 6 lop 10 gender equality, unit 6 lớp 10 speaking, soạn bài tiếng anh lớp 6 unit 10, unit 6 lop 10 reading, tiếng anh 10 unit 6 gender equality, unit 6 lop 10 listening, unit 6 lop 10 language focus

A.THE PRESENT PROGRESSIVE / CONTINUOUS (with a future meaning) (Thì Hiện tại tiếp diễn - với nghĩa tương lai)

Task 1: Choose the best answer A. B. C or D to complete each of the sentenees. (Chọn câu trả lời đúng nhất A. B. c hay D điền vào mỗi câu này.)

Task 3: Work in pairs. Which seat do you think is the most suitable for you? Whyy? Use the information in Task 1 as suggestions. (Làm việc từng đôi. Bạn nghĩ chỗ ngồi nào phù hợp nhất cho bạn? Tại sao? Dùng thông tin ở Bài tập 1 lời đề nghị.)

BEFORE YOU LISTEN;WHILE YOU LISTEN

I.Listening;II.ReadingIII.GRAMMAR;