Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Unit 5 :Technology and you - loigiaihay Reading unit 5 trang 54 sgk tiếng anh 10 - loigiaihay UNIT 5. TECHNOLOGY AND YOU - A. Reading and Vocabulary unit 5 lop 10 speaking, unit 5 nhóm nhạc, unit 5 lop 10 reading, reading unit 6 lop 10, unit 5 lop 10 listening, unit 5 lop 10 language focus, unit 5 lop 10 writing, unit 5 lop 10 reading violet

Thì hiện tại hoàn thành bị động - THE PRESENT PERFECT PASSIVE: have / has + been + pastparticiple

a.Thì Hiện tại hoàn thành được dùng diễn tả- sự kiện xảy ra trong quá khứ với thời gian không xác định hay còn tiếp tục đến hiện tại.

C.WHO. WHICH, THAT: là đại từ quan hệ (relative pronouns) khi trước nó có một tiền ngữ (an antecedent).

Task 3: Work in pairs. Answer these questions, using the cues below. (Làm việc từng đôi. Trả lời những câu hỏi này, dùng từ gợi ý dưới đây.)

1.Task 1: Work in pairs. Ask and answer questions about the uses of mode invertions. (Làm việc từng đôi. Hỏi và trả lời các câu hỏi về việc sử dụng những phát minh hiện đại.)

Task 1: Lisien to an old company director talking about his experience of lea ing how to use a Computer. Decide whether the statements are true (T) or false(F). (Nghe một giám đốc công ty già nói về kinh nghiệm của ông về học sử dụng máy tính. Quyết định những câu nóỉ đúng (T) hay sai(F).)

Task 1: Read the following set of instructions on how to use a public telephone (Đọc một tập hợp lời chi dần sau đây về cách sử dụng điện thoại công cộng.)