Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Unit 4 : School Education System - Hệ thống giáo dục nhà trường Writing - Unit 4 trang 49 Tiếng Anh 12 - loigiaihay Unit 4: School Education System (Hệ Thống Giáo Dục Trường Học) write a paragraph on the formal school education system in vietnam, unit 4 lớp 12 language focus, viết một đoạn văn bằng tiếng anh nói về nền giáo dục việt nam, education system in vietnam essay, viết về hệ thống giáo dục việt nam bằng tiếng anh, đoạn văn tiếng anh về giáo dục, bài viết về giáo dục việt nam bằng tiếng anh, bài viết tiếng anh về hệ thống giáo dục việt nam

Thể bị động được cấu lạo bởi một dạng của động từ BE và quá khứ phân từ (past participle) của động từ chính

Động từ chỉ nhận thức / cảm giác (Verbs of perception / sensation): see, hear, watch, feel

Read the facts below and decide whether the statements are true (T) or false (F). Then compare your results with your partner’s.

Work ill pairs. Study the table below then ask and answer the questions about the school education system in Vietnam.

Work in pairs. Ask and answer the questions. (Làm việc từng đôi. Hỏi và trả lời các câu hỏi.)

In about 150 words, write a paragraph on the formal school education system in Vietnam, using the information given in Speaking Tasks on page 47.

Fill in each blank with the simple present passive form of the verb in brackets. (Điền mỗi chỗ trống với dạng hiện tại bi động của độnạ từ trong ngoặc.)