Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Unit 4: Our past - Quá khứ của chúng ta - Loigiaihay Unit 4: Our Past (Quá Khứ Của Chúng Ta) Tiếng Anh 8 Unit 4: Our Past (Quá khứ của chúng ta) Unit 4 - VietJack giải bài tập tiếng anh lớp 8 unit 5, tieng anh 8 unit 5, unit 4 lop 8 listen and read, unit 4 lop 8 speak, unit 4 lop 8 write, unit 4 lop 8 language focus, unit 4 lop 8 read, giải sách bài tập tiếng anh lớp 8 unit 4

Dưới đây là một số giới từ chỉ thời gian mà em học trong bài 4: in - tháng/ năm/ tháng năm. Ví dụ: in January (vào tháng giêng) in 1980 (vào năm 1980) in May 2004 (vào tháng Năm, năm 2004) He was bom in May 1960.

used to-infinitive” có nghĩa là "trước đây thường/ đã từng " được dùng để diễn tả một sự việc thường xảy ra trong quá khứ nhưng bây giờ không còn nữa.

Complete the story. Use the verbs in the box. Hãy hoàn thành câu chuyện sau, dùng động từ cho trong khung.

GETTING STARTED. Look at the picture. Write the names of the things that do not belong to the past.

This is me, Nga. I used to live on a farm when I was a young girl. Nga:What was life like then?

Work with a partner. Look at the pictures. Talk about the way things used to be and the way they are now.

Once a poor fanner had a daughter named Little Pea. After his wife died, the farmer married again. His new wife had a daughter. Stout Nut. Unfortunately, the new wife was very cruel to Little Pea. Little Pea had to do chores all day. This made Little Pea’s father very upset. He soon died of a broken heart.

Listen to the story. Write the letter of the most suitable moral lesson.

1.Write the past simple form of each verb. 1. Em hãy viết hình thức của thì quá khứ đơn cho mỗi động từ.