Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Unit 2: School Talks - loigiaihay Reading unit 2 trang 22 sgk tiếng anh 10 - loigiaihay Unit 2. School talks - Tiếng Anh 10 - Thư viện Bài giảng điện tử tiếng anh 10 unit 3, unit 2 lop 10 writing, unit 2 lop 10 speaking, unit 2 school talks reading, unit 2 lop 10 reading, unit 2 lop 10 language focus, unit 2 lop 10 listening, topic school talk

WHO, WHOM, WHOSE, WHAT, WHICH, WHEN, WHERE. WHY

1. GERUNDS (Danh động từ): là động từ tận cùng bằng -ING và cổ chức năng của một danh từ: chủ từ (subject), túc từ (object), thuộc từ \'complement), đồng cách từ(apposilive)....

Verb + infinitive;Verb + object + infinitive;.“It / s + he + adjective + infinitive + o...”;Động từ nguvên mẫu đưực dùng diễn tả mục đích;TOO/ FNOUGH + Adjective / Adverb + infinitive;Question-worcl + Infinitive;

BEFORE YOU READ;WHILE YOU READ;AFTER YOU READ

BEFORE YOU LISTEN;WHILE YOU LISTEN;AFTER YOU LISTEN

Task 1;Task 2;Task 3;Task 4