Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Unit 15: Cities - loigiaihay Reading Unit 15 Lớp 10 Reading unit 15 trang 156 sgk tiếng anh 10 - loigiaihay unit 15 lop 10 speaking, từ vựng unit 15 lớp 10, unit 15 lớp 10 language focus, unit 15 lớp 10 writing, unit 15 lop 10 writing, reading unit 16 lop 10, unit 15 lop 10 listening, unit 15 lớp 10 reading từ vựng

ALTHOUGH (mặc dù): là liên từ nhượng bộ (concessive conjunction): diễn tả sự tương phản (a contrast).

BEFORE YOU READ;WHILE YOU READ;AFTER YOU READ

BEFORE YOU LISTEN; WHILE YOU LISTEN;AFTER YOU LISTEN

Read the description of London, then write the answers to the questions. (Đọc bài mô tả Luân Dôn. Sau đó viêt câu trả lời cho các câu hỏi.)