Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Unit 13 : The 22nd Sea Game - Đông Nam Á Vận Hội Lần Thứ 22 Unit 13 : The 22nd Sea Game - Speaking - Để Học Tốt Unit 13 : The 22nd Sea Game - Listening - Để Học Tốt unit 13 lop 12 writing, unit 13 lop 12 listening, unit 13 lop 12 reading, unit 13 the 22nd sea games listening, unit 13 lop 12 language focus, unit 13 the 22nd sea games speaking, unit 13 lop 12 speaking, listening unit 14 lop 12

Để diễn tả sự thay đổi theo thời gian của sự kiện, chúng ta dùng so sánh kép (double comparative / comparison).

Work in pairs. Look at the picture. Ask and answer the following questions. (Làm việc từng đôi. Nhìn hình và trả lời những câu hỏi sau.)

Work in pairs. Discuss and write the name of the sport under each symbol. Which sport(s) do you like / dislike? Give your reasons.

Work in pairs. Ask and answer the following questions. ( Hỏi và trả lời các câu hỏi sau.)

You are going to write a description of a football mach between your school’s team and one of your neighbouring schools’ teams.

Match a half-sentenec from box A with a suitable half-sentence from box B. (Ghép nửa câu ở khung A nửa câu thích hợp ở khung B.)

Listen to the text and write down the missing word or number. The first one has been done as an example.