Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Unit 13: Films and cinema - loigiaihay Reading unit 13 trang 132 sgk tiếng anh 10 - loigiaihay Unit 13. Films and cinema - Tiếng Anh 10 - Thư viện Bài giảng điện tử unit 13 lop 10 speaking, unit 13 lop 10 language focus, unit 13 lop 10 writing, unit 13 films and cinema speaking, tieng anh 10 unit 13 reading, từ vựng unit 13 lớp 10, unit 13 lop 10 listening, unit 14 lop 10

1 . Tính từ tận cùng bằng -ING: bao hàm;2.Tính từ có dạng quá khứ phân từ: thường thường hao hàm nghĩa bị động;3.Tính từ phân từ theo sau động từ liên kết

1.A / AN;2.Use;3.THE (Definite article - mạo từ xác định);4. NO ARTICLE

Work with a partner. Answer the questions.(Làm việc với một bạn cùng học. Trả lời câu hỏi.)

Task 1;Task 2;Task 3;Task 4. Task 2: work in groups. Find out what your friends feel about each kind of the. Use the words in the table below. (Khám phá các bạn của em cảm nghĩ gì về mỗi loại phim. Dùng từ ở bảng bên dưới.)

Task 2: Listen again. Write their plans for the next week on the calendar. (Nghe lại. Viết kế hoạch của họ cho tuần tới trên lịch.)

Task 1: Read the following description of the film Titanic, and then answer the questions below. (Đọc bài mô tả sau về phim Titanic, và sau đó trả lời các câu hỏi bên dưới.)