Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Unit 13: FESTIVALS - Lễ hội - loigiaihay Speak - Nói - Unit 13 - trang 123 - Tiếng Anh 8 - Loigiaihay Write - Viết - Unit 13 - Trang 126 - Tiếng Anh 8 - Loigiaihay unit 13 lop 8 write, unit 13 lop 8 speak, unit 13 lop 8 language focus, write a seminar report on a festival you joined recently, unit 13 lop 8 read, unit 13 lớp 8 phần getting started, unit 13 lop 8 listen and read, write about the festival in vietnam

Câu tường thuật là câu thuật lại một cách gián tiếp lời của người khác. Muốn chuyển từ câu kế (statement) trực tiếp sang câu gián tiếp chúng ta phải xem xét một số vấn đề sau:

Ở bài 10. chúng ta đã học cách chuyển đổi câu chủ động sang câu bị động với thì hiện tại đơn và tương lai đơn. Ở bài này chúng ta học cách chuyển đổi câu chủ động sang câu bị động với thì quá khứ đơn và hiện tại hoàn thành.

Work with a partner. Where should these people go on their visits to Viet nam? Why?

Liz: Thanks for inviting me to the rice-cooking festival, Ba. Can you explain what is happening? Ba: Sure. There are three competitions: water-fetchins, fire-making and rice-cooking.

Work with a partner. Mrs. Quyen is talking to Lan about their preparations for Tet. Put their sentences in the correct order. Start like this:

1. Listen to the conversation and fill in the gaps. 2. Hoàn thành thông tin sau.

Christmas is an important festival in many countries around the world. The Christmas Tree One Christmas Eve in the early 1500s, some people decorated a tree and put it in the market place in the Latvian city of Riga. This custom spread throughout Europe,

2. Viết một bản báo cáo tương tự về một lễ hội em mới tham gia. Những câu trả lời của những câu hỏi dưới đây sẽ giúp em.

Passive form: be + past participle Compound words: rice-cooking, fire-making, etc. Reported speech